WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2020

Dane Komitetu:
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza

ul. Erazma Ciołka 15 lok. 108
01-445 Warszawa
mail: pełnomocnik@kosiniakkamysz.pl
sztab@kosiniakkamysz.pl
tel. +48 605 360 097

Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza: 

Mariusz Władysław Miętus

Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Elżbieta Kurowska

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.  POBIERZ

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020  r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej POBIERZ

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. POBIERZ

Rejestr kredytów:
brak wpisów w rejestrze kredytów

Rejestr wpłat:
LISTA

INSTRUKCJA DOKONYWANIA WPŁAT NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA 

Dane Komitetu do wpłaty:

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza
01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 15 lok 108

Numer konta w Banku BPS S.A.:
25 1930 1419 2300 0354 4510 0001
Tytułem: <Darowizna> 

INFORMACJA O ZASADACH POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Środki finansowe komitetu wyborczego mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z funduszy wyborczych partii politycznych oraz z kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami (art. 132 § 4 Kodeksu wyborczego).

Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz Komitetu jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą.

Niedozwolone są wpłaty od osób prawnych (stowarzyszeń, fundacji, spółek itp.), jak też wpłaty gotówkowe w kasie banku, w urzędach pocztowych a także wpłaty zrealizowane w oddziałach SKOK. Komitet nie przyjmuje również wpłat anonimowych.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz Komitetu nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów (art. 134 § 2 Kodeksu wyborczego), tj. kwoty 39.000,00 zł.

Środki finansowe mogą być przyjmowane przez Komitet nie później niż do dnia wyborów, czyli do dnia 10 maja 2020 r.

Zakazane jest udzielanie Komitetowi wyborczemu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem:

– nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne,
– pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne,
– wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne,
– nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy (art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego).

Korzyści majątkowe przyjęte przez Komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa  (art. 149 § 1 Kodeksu wyborczego).

Naruszenie zasad finansowania Komitetu Wyborczego, wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł (art. 506 Kodeksu wyborczego).

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

dla osób dokonujących wpłat (darowizn) na rzecz Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kosiniaka – Kamysza 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, iż:

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kosiniaka – Kamysza, z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 15 lok. 108, 01-445 Warszawa.

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora wskazany powyżej lub na adres e-mail: pełnomocnik@kosiniakkamysz.pl .

Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia (zaksięgowania) wpłat (darowizn) na rzecz Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kosiniaka – Kamysza, w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  na podstawie dokonanych przelewów zgodnie z postanowieniami Kodeksu Wyborczego (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO w zw. z art. 134 §5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684).

Dane osobowe zostaną pozyskane z dokonanych przelewów. Dostęp do Państwa danych będą posiadały jedynie osoby upoważnione (pełnomocnik finansowy oraz osoba księgująca wpłaty). Administrator zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego przekaże Państwa dane do Państwowej Komisji Wyborczej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu złożenia sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, a następnie będą przechowywane i przetwarzane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Dane osobowe przy wpłatach przekraczających od jednej osoby fizycznej kwotę 2.600,00 złotych będą udostępniane na stronie internetowej Administratora (Komitetu) w rejestrze płat, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby (art. 140 §1 Kodeksu wyborczego). 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże wymagane przez przepisy Kodeksu Wyborczego.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.