Nadzieja dla Polski

POBIERZ PDF

Wprowadzenie

Polacy 28 czerwca 2020 roku w wyborach prezydenckich zdecydują jak będzie wyglądała Rzeczpospolita w najbliższych latach. Rok 2020 to także rok, w którym świętujemy jubileusz stulecia Bitwy Warszawskiej. Z dumą będziemy wspominać tamten chwalebny  czas, kiedy to ramię w ramię stanęli obok siebie Polacy, by bronić dopiero co odzyskanej  niepodległości przed zbrodniczą ideologią komunizmu.

Patrząc jednak z perspektywy lat na  tamte wydarzenia, nie możemy zapominać  o tym, co stało się w niedługim  czasie po tym wspaniałym zwycięstwie, które osiągnęliśmy jako zjednoczony wokół idei obrony niepodległości Naród. 

Wewnętrzne spory polityczne i napięcia społeczne doprowadziły wtedy do zabójstwa Prezydenta Gabriela Narutowicza i tragicznego w skutkach przewrotu majowego,  podczas którego, w bratobójczych walkach zginęły setki Polaków. Pamiętamy o tamtej dusznej atmosferze autorytaryzmu, której skutkami były Proces Brzeski i więzienie dla działaczy opozycji w Berezie Kartuskiej. Następstwem tych wydarzeń była katastrofa września 1939 roku, której jako głęboko podzielony Naród, nie byliśmy w stanie zapobiec. 

Dziś, analizując najnowszą historię Polski, można się dopatrzeć wielu analogii.  W 1989 roku potrafiliśmy się w sposób pokojowy oswobodzić od sowieckiej kurateli i wybić na pełną suwerenność. Zjednoczeni wokół wielkich celów: wstąpienia w struktury NATO i Unii Europejskiej, dokonaliśmy wielkiego skoku cywilizacyjnego, będąc państwem, które inni podawali za wzór udanej transformacji politycznej i gospodarczej. Dzisiaj nie sposób oprzeć się wrażeniu, że bardzo zwolniliśmy tempo tych przemian, a może nawet zmieniliśmy niebezpiecznie kierunek do którego zdążamy.    

Dzisiaj debatę publiczną zdominowały monologi, których jedynym celem jest często tylko dyskredytacja przeciwnika. Nie patrząc na koszty społeczne budowana jest atmosfera konfliktu, w której tylko jedna strona dysponuje monopolem na mądrość. Coraz mniej rozmawiamy o tym, co zrobić, by rozwiązywać problemy Polaków: jak naprawić służbę zdrowia, poprawić edukacje i zadbać o godną jesień życia seniorów. Politycy nie dyskutują o tym jak pomóc polskim przedsiębiorcom, by mogli tworzyć coraz lepiej płatne miejsca pracy, a w miejsce szukania realnych reform w wymiarze sprawiedliwości, mamy konflikty personalne z próbą upolitycznienia sądów.  

Wszystko to ma swoje daleko idące konsekwencje w postaci głębokiego podziału społeczeństwa i powstania murów nienawiści między Polakami. Historia natomiast, pokazuje nam dobitnie, iż działając wspólnie, zjednoczeni, wokół najważniejszych polskich spraw, jesteśmy w stanie dokonać rzeczy wielkich – osobno, skłóceni wewnętrznie, nie jesteśmy zdolni do niczego. 

Powszechne stało się wśród Polaków poczucie braku nadziei na to, że ten stan permanentnej wojny polsko-polskiej może się zakończyć, a debata publiczna wrócić na właściwe sobie tory, gdzie w centrum dyskusji zawsze jest człowiek i jego problemy.

Jako kandydat na Prezydenta chcę Polakom przywrócić nadzieję na zakończenie przedłużającego się konfliktu i jałowego sporu. Chcę dać nadzieję przyszłym pokoleniom Polaków, że sprawiedliwsza i bardziej przyjazna Polska jest możliwa. Wierzę, że wspólnie możemy  zbudować Polskę przyszłości, opartą na dialogu i tolerancji, gdzie każdy będzie czuł się dobrze. Mam w sobie głębokie przekonanie, że pomimo różnic, które nas dzielą, zawsze jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienie w najważniejszej sprawie, która  wszystkich  powinna łączyć – tą sprawą jest Polska.  

Kandyduję na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, bo jestem przekonany, że dziś potrzebny jest aktywny Prezydent, jednoczący wszystkich Polaków, który jest prawdziwą głową państwa, a nie wykonawcą poleceń płynących z tej czy innej partii.

Kandyduję, bo wiem, iż Polsce potrzebny jest Prezydent, który będzie słuchał swoich rodaków i nie będzie wstydził się swoich decyzji podpisując pod osłoną nocy  ustaw czy przyjmując ślubowania od sędziów z partyjnej nominacji. Deklaruję, że z  Pałacu Prezydenckiego uczynię centrum dialogu i porozumienia, z którego będą wychodziły mądre projekty ustaw, poprawiające życie obywateli. 

Przedstawiam mój program wyborczy – „Nadzieja dla Polski”. Proszę Was o wsparcie, bo zbyt wiele jest do stracenia, by pozwolić sobie na dalsze marnowanie czasu w tej wyniszczającej, wewnętrznej wojnie. Razem mamy dużo do zrobienia, aby Polska znów była wzorem do naśladowania dla innych, a nadzieja na lepszą przyszłość zawitała do wszystkich polskich domów. 

I. PREZYDENT PONAD PODZIAŁAMI

Ministrowie w Kancelarii ze wszystkich partii parlamentarnych

Nikt nie ma monopolu na mądrość. Pałac Prezydencki będzie miejscem dialogu wszystkich stron dyskursu politycznego, reprezentujących poglądy różnych grup wyborców. Dlatego Sekretarzami Stanu w Kancelarii Prezydenta będą przedstawiciele każdej z opcji politycznych znajdujących się w Parlamencie. Pozwoli to na prawdziwy, ponadpartyjny dialog, którego  celem będzie rozwiązywanie poszczególnych problemów Polaków, a nie udowadnianie na siłę wyższości nad  przeciwnikami politycznymi. 

Filie Kancelarii w 49 byłych miast wojewódzkich

W rozmowach z Polakami, których spotykam na swej drodze, często pojawia się problem dostępności do urzędów, w których każdy przychodzący obywatel mógłby uzyskać pierwszą pomoc w rozwiązaniu swoich spraw wynikających z kontaktu z organami państwa czy samorządu. Czasem są to skomplikowane problemy prawne ale najczęściej proste sprawy, których rozwiązanie wymaga tylko odrobiny dobrej woli i odpowiedniego ukierunkowania  działania takiej osoby. 

Deklaruję, iż jako Prezydent RP, będę zawsze blisko ludzi, a urzędnicy mojej Kancelarii będą dostępni dla obywateli w Filiach Kancelarii Prezydenta w każdym z 49 byłych miast wojewódzkich. Do ich zadań będzie należała pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów Polaków poprzez porady prawne, nakreślenie ścieżki postępowania w danej sprawie i bezpośrednie wsparcie w kontakcie z organami państwa i samorządu. 

Polska Fundacja Zdrowia pod patronatem Pierwszej Damy

Państwo nie ma prawa odbierać nadziei osobom ciężko chorym, odmawiając pokrycia kosztów leczenia i skazując ich życie i zdrowie na łaskę zbiórek publicznych.  Zamiast Polskiej Fundacji Narodowej,  ze środków zabieranych przez nią od spółek Skarbu Państwa na doraźne działania polityczne, utworzymy w Kancelarii Prezydenta pod patronatem Pierwszej Damy Polską Fundację Zdrowia. Będzie ona zajmowała się znalezieniem odpowiedniej placówki medycznej, zbieraniem środków i dofinansowaniem skomplikowanych operacji dla polskich pacjentów za granicą, w każdym przypadku, gdy nasze szpitale nie będą w stanie wykonać takiego zabiegu. 

Prezydencki Minister ds. Polonii

Poza granicami naszego kraju żyje około 21 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Dla utrzymania dobrego kontaktu i współpracy z nimi   potrzebny jest apolityczny, Prezydencki Minister ds. Polonii, którego będę powoływał w porozumieniu z Senatem RP, przy uwzględnieniu głosów wszystkich partii politycznych reprezentowanych w parlamencie. Do jego zadań należeć będzie przede wszystkim pomoc w powrocie do kraju naszych rodaków, którzy wyrażą taką chęć i gotowość (np. z Kazachstanu i innych krajów tego regionu) oraz działanie na rzecz inwestowania w Polsce przez Polonię z całego świata.

Prezydenckie Konsylium ds. reformy służby zdrowia

Jednym z największych problemów z którym zmagają się Polacy, jest kryzys systemu ochrony zdrowia. Jego reforma jest potrzebna natychmiast. Wymaga to jednak nieugiętej woli i konsekwencji. Bardzo ważne jest, aby plan tej sytuacji powstał ponad podziałami  i został wyciągnięty z bieżącego sporu politycznego. Jako Prezydent RP,  powołam i stanę na czele Konsylium do spraw kompleksowej  reformy sytemu ochrony zdrowia w Polsce. W skład tego zespołu wejdą eksperci, przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych, organizacje pacjentów oraz politycy wszystkich partii reprezentowanych w Parlamencie. Efektem pracy Konsylium będzie przygotowanie i wdrożenie kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Rada Dialogu Obywatelskiego

Działalność organizacji pozarządowych to jeden z największych sukcesów Polski po 1989 r. Wykonują one na co dzień olbrzymią pracę, wszędzie tam, gdzie instytucje państwowe zawodzą. Barierą w tej działalności okazuje się często uzależnienie ich finansowania od polityków aktualnie sprawujących władzę. Powołana przeze mnie Rada Dialogu Obywatelskiego będzie skupiać przedstawicieli trzeciego sektora, a w jej posiedzeniach brać udział będą również strona rządowa i samorządowcy. Rada pozwoli na dialog organizacji pozarządowych z władzami, prowadzony na równych, partnerskich zasadach. Jej podstawowym celem będzie  wypracowanie rozwiązań ustawowych zwiększających efektywność tych podmiotów i zapewniających stabilne finansowanie. 

Rada Dialogu Społecznego – Nowe Otwarcie

Dialog w Polsce przeżywa poważny kryzys. Najlepszym tego przykładem jest obecna marginalizacja roli Rady Dialogu Społecznego, którą miałem zaszczyt tworzyć. Z założenia, dyskusja tam prowadzona, a przede wszystkim wnioski z niej płynące, powinny być realnym czynnikiem sprawczym przy kształtowaniu naszej rzeczywistości gospodarczej. Jednak wszystkie decyzje zapadają w gabinecie jednego człowieka, z pominięciem wszystkich wskaźników i badań, a także argumentów partnerów społecznych. Nowe Otwarcie Rady Dialogu Społecznego będzie miało za zadanie przełamać ten impas. Rozwiązania wypracowane w dialogu przez partnerów społecznych i rząd będą miały – dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta – realną możliwość wejścia w życie. 

Ogólnopolska Rada Seniorów przy Prezydencie RP

 Jako minister pracy i polityki społecznej stawiałem olbrzymi nacisk na rozwój polityki senioralnej. Zawsze starałem się wiele czerpać z doświadczenia życiowego i mądrości seniorów. Dlatego też, powołam Ogólnopolską Radę Seniorów, która działałaby stale przy Prezydencie RP. Jej zadaniem będzie wypracowywanie rozwiązań pozwalających na podniesienie jakości życia seniorów i kierowanie ich w postaci prezydenckich projektów ustaw na drogę legislacyjną. Będzie się składać z przedstawicieli Rad Seniorów wszystkich szczebli samorządowych, a także ekspertów z zakresu medycyny, polityki społecznej, członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora, przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także organizacji kombatanckich z całego kraju.  

II. Bezpieczna Polska

Bezpieczeństwo w sojuszach militarnych

Nasze bezpieczeństwo militarne opiera się na NATO i ścisłej współpracy wojskowej z USA. Należy oczywiście pogłębiać relacje z rządem amerykańskim, dlatego jako Prezydent RP zadbam o dobre kontakty ze wszystkimi aktorami amerykańskiej sceny politycznej, a przede wszystkim poprawię relacje z europejskimi członkami sojuszu. Będę również zabiegał o zwiększenie stałej obecności wojsk USA w Polsce oraz o wzmocnienie tzw. „Wschodniej Flanki NATO”. 

Finansowanie Armii

Jestem zwolennikiem utrzymania stałego wzrostu wydatków na armię do poziomu 2,5% PKB do roku 2030. Uważa