Zasady przetwarzania danych przez organizatora wolontariatu

1. Administratorem Pana/Pani (dalej „Wolontariusz”) danych osobowych jest Instytut REGIOEXPERT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa, (dalej „Administrator Danych Osobowych” lub „REGIOEXPERT”) działający na zlecenie Władysława Kosiniaka-Kamysza rozważającego kandydowanie  na prezydenta RP. Do kontaktu służy następujący adres e-mail: emilo@autograf.pl 

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe: 

a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu zapewnienia uczestnictwa w Wolontariacie organizowanym w ramach rozważanej „kampanii Władysława Kosiniaka-Kamysza  na prezydenta RP (dalej „Kampania”)”, na które to uczestnictwo Wolontariusz wyraził zgodę, w tym w celu rekrutacji i przesyłania informacji organizacyjnych (e-mail/SMS) o programie wyborczym Władysława Kosiniaka-Kamysza i zadaniach Wolontariusza takich jak:

– udział w spotkaniach i happeningach
– zbiórka podpisów
– udział w konsultacjach programowych

– zaangażowaniu w internecie 

b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Wolontariusz, który zgłosił się za pomocą Formularza rekrutacyjnego  „Dołącz do nas” dostępnego pod adresem http://kosiniakkamysz.pl/druzyna,  w celu realizacji zadań podczas Kampanii;   

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych w celu udziału w Wolontariacie obejmuje dane osobowe zawarte w zgłoszeniach:  

  Wolontariusza tj.: imię, nazwisko, e-mail, data urodzenia (rok-miesiąc-dzień), miejscowość, adres, kod pocztowy, numer telefonu, status zawodowy, doświadczenie oraz wizerunek (foto). 

– W przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo zgoda rodzica / opiekuna prawnego wolontariusza oraz jego dane tj.: imię, nazwisko, numer telefonu. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Wolontariacie organizowanym w ramach Kampanii.  

5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez REGIOEXPERT podmiotom z nim współpracującym,  w szczególności podmiotom współpracującym przy realizacji Kampanii i akcji z nią związanych, podmiotom z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, archiwizacji danych. 

6. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Wolontariatu organizowanego w ramach Kampanii oraz po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy REGIOEXPERT a Wolontariuszem, którą można uzyskać wysyłając maila na adres emilo@autograf.pl w tytule wpisując UMOWA WOLONTARIAT. W przypadku wyrażenia dodatkowych zgód dane osobowe przetwarzane będą do czasu ich wycofania.  

7. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

  dostęp do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, edycji i uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), 

– usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, 

– wycofanie zgody – zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Wycofanie zgody należy wysłać na adres mailowy: emilo@autograf.pl              

8. W razie skorzystania z przysługujących praw, Administrator Danych Osobowych dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator Danych Osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).